shmuel-gross הענקת פרסי כבוד

מרצה: ד"ר שמואל גרוס
חתן יקיר חיפ"א לשנת התשע"ה

חתן יקיר חיפ"א לשנת התשע"ה: ד"ר שמואל גרוס

מגישים: פרופ' יונה אמיתי, יו"ר חיפ"א לשעבר; ד"ר מנואל כץ, יו"ר חיפ"א

זוכי מענקי מחקר: מגיש ד"ר אלי גזלה, מזכיר אקדמי של חיפ"א