חוזר מינהל הרפואה: התוויות מקצועיות לטיפול בנערות הפונות לוועדות להפסקות היריון

חוזר מס' : 8/2017

התוויות מקצועיות בנושא שבנדון אשר גובשו ע"י וועדה רב מקצועית ייעודית
שמונתה לנושא ואומצו ע"י משרד הבריאות. להמשך קריאה