תקנון

ההסתדרות הרפואית בישראל

החברה הישראלית לרפואת ילדים  בקהילה (חיפ"א)

Israel Medical Association

Israeli Ambulatory Pediatric Association (IAPA)

א.    תוקף וסמכות

 1. החברה היא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) ומאיגוד רופאי הילדים בישראל, הוקמה מתוקף תקנון הר"י ויונקת את סמכויותיה מתקנות אלו
 1. כל תקנה מתקנון החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה, שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנון הר"י, מדיניותה או פעולותיה – בטלה מעיקרה.
 2. כל החלטה ו/או פעולה מהחלטות החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה, שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת למדיניות הר"י, החלטותיה או פעולותיה – בטלה מעיקרה.
 3. שמה של החברה בכל מסמך רשמי, הנחיה קלינית, נייר עמדה, הזמנה לכנס מדעי וכיו"ב פרסומים מטעם החברה, יכלול את שם ההסתדרות הרפואית בישראל בצורה מפורשת.
 4. החברה הינה חברת בת של איגוד רופאי הילדים ופועלת יחד עם איגוד רופאי ילדים לקידום מטרות משותפות. יו"ר חיפ"א משמש בתוקף תפקידו כחבר בוועד האיגוד*. כל הפעילויות של חיפ"א, הכוללות המלצות למדיניות, נהלים וכו', קשרים עם מוסדות ציבוריים רשמיים, הר"י, המועצה המדעית, כלי התקשורת, הנוגעים לכלל הפדיאטריה ובריאות הילדים בישראל וציבור רופאי הילדים בארץ, יעשו בתיאום והסכמת איגוד רופאי הילדים.

ב. מטרות החברה

 • קידום בריאות הילד ושיפור רפואת הילדים בישראל.
 • העלאת רמת רפואת הילדים בקהילה בתאום עם המוסדות הנוגעים בדבר.
 • קביעת סטנדרטים, הדרכה ולימוד של רפואת הילדים בקהילה ע"י רופאי הילדים למתמחים בפדיאטריה, רופאים כלליים, רופאי משפחה המטפלים בילדים וסטודנטים לרפואה.
 • עידוד, תמיכה וקביעת סטנדרטים למחקר רפואי קליני בנושאים הקשורים לפדיאטריה האמבולטורית..
 • הידוק הקשר בין רפואת הילדים בקהילה לזו של בתי החולים (חיפ"ק) והשתלבות פעילה באיגוד רופאי ילדים.
 • פיתוח קשרי חוץ פעילים עם חברות בעלות אופי דומה בחו"ל .

ג.    חברוּת

חברות הרופאים בחברה מותנית בחברות בהר"י, למעט חברי חוץ.

 • החברה רשאית לקבל לשורותיה בזכויות מלאות כל חבר הר"י מן המניין רופאי ילדים מומחים ורופאי ילדים שאינם מומחים , ובלבד שלאלה האחרונים לא תהיה הזכות להיבחר לתפקידים של יו"ר, מזכיר, גזבר או חבר ועד החברה.
 • חבר חוץ –א. רופא המוכר על-ידי איגוד מקצועי מוכר בארץ מגוריו, והמבקש להיות חבר בחברה.
  ב.    חבר מן המניין, שייעדר מן הארץ לתקופה של יותר משנתיים ומבקש להיות חבר חוץ בחברה.
 • חבר כבוד – חבר אשר החברה מבקשת להביע את הוקרתה אליו, בשל תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. חברות כבוד תוענק על-ידי ועד החברה ברוב של שני שלישים מחברי הוועד, לפחות.

ד.נהלי קבלה

 1. רופא חבר הר"י, המעוניין להתקבל כחבר בחברה, יגיש בקשה לוועד. הוועד יחליט על קבלת הבקשה או על דחייתה, וכן על סוג החברות. ההחלטה תימסר למועמד בכתב.
 2. על הוועד לנמק את החלטתו, אם החליט לדחות את הבקשה, ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. כמו כן, תינתן אפשרות ערעור על החלטת הוועד לבית הדין של הר"י, והכרעתו תהיה סופית.

ה.   זכויות וחובות

כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של החברה במידה ושילם את דמי החבר.
לתפקידי יו"ר, מזכיר וגזבר  החברה וחברי וועד יכולים להיבחר רופאים חברי הר"י בלבד.
ועד החברה רשאי לאסור השתתפות בבחירות על חבר שלא השלים את חובת תשלומיו לחברה לתקופה של 24 החודשים שלפני מועד הבחירות.
על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות החברה.

ו.    הפסקת חברות

1)   לפי בקשה בכתב מהחבר לוועד החברה;

2)   עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י, מכל סיבה שהיא;

3)   הוועד רשאי להוציא חבר מהחברה במקרים הבאים:

א)      אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לחברה, על אף שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב, ועל אף שחלפו 30 ימים, לפחות, בין אזהרה לאזהרה. החברה המנהלת את בסיס המידע של החברים ותהליכי הגבייה באמצעות הר"י מסמיכה את הר"י לפעול ליישום סעיף זה.

ב)      אם שוכנע הוועד, כי החבר הפר תקנות ו/או משמעת החברה ו/או פעל בניגוד למדיניות החברה או בניגוד למדיניות הר"י ו/או בניגוד להחלטות החברה או בניגוד להחלטות הר"י ו/או הפר את תקנות החברה או את תקנון הר"י ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לחברה או להר"י בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על-ידי בית משפט מוסמך או ועדת האתיקה של הר"י.

4)    בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן החברה, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב, ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. אם החליט הוועד על הוצאת חבר, יודיע לו על כך בכתב.

5)   רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת בתוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על-ידי הוועד.

6)  ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהחברה. החבר יהיה רשאי לערער על החלטה זו בפני בית הדין של הר"י.

7)  האסיפה הכללית, בהמלצת הוועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר בחברה. הודעה על דיון זה במסגרת האסיפה חייבת להישלח לחברים 30 ימים, לפחות, לפני מועד האסיפה.

ח.   מוסדות החברה:

1)   מוסדות החברה הם:

א)   אסיפה כללית;

ב)   ועד, המונה 7 חברים (ובהם יו"ר, מזכיר וגזבר;

ג)   ועדת ביקורת, הכוללת שלושה חברים;

ד)   ועדות משנה, שייקבעו לפי הצורך על-ידי ועד החברה.

2)   האסיפה הכללית

 • אסיפה כללית של החברה תתקיים אחת לשנה. מועד האסיפה ומקומה ייקבעו על-ידי הוועד. ההזמנות יישלחו לכל החברים 30 ימים, לפחות, לפני המועד שנקבע. הוועד יידע את הר"י בדבר קיומה ומועדה של האסיפה. ההזמנות יפרטו את סדר היום של האסיפה או, לחלופין, יפנו את החברים למקום שבו מפורסם סדר היום.
  – סדר היום ייקבע על-ידי הוועד. נושא שלא נכלל בסדר היום, כפי שפורסם, לא יידון באסיפה, אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.
 • האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי, אם יהיו נוכחים בה מחצית, לפחות, מחברי החברה בעלי זכות ההצבעה. אם בזמן שנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תידחה האסיפה הכללית למשך שעה, ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. זכות ההצבעה שמורה לחברים מן המניין בלבד.
 • החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות יהיו בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על-ידי 10% לפחות מהמשתתפים. אם הדעות בהצבעה יהיו שקולות – יכריע היו"ר.
 • תפקידי האסיפה הכללית הם:

(1)  קבלת דו"ח על פעילות הוועד, כולל דו"ח כספי;
(2)  בחירת יו"ר וחברי ועד אחת לארבע שנים. בחירות באמצעים אלקטרוניים לא יתבצעו בהכרח במסגרת האסיפה הכללית.
(3)  דיון והחלטה בנושאים שעל סדר היום;
(4)  התוויית הנחיות ודרכי פעולה לוועד ופעילות החברה עד לאסיפה הבאה.

3)  אסיפה כללית שלא מן המניין

הוועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת, והוא חייב לעשות זאת בתוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת 20%  לפחות מהחברים מן המניין של החברה. אסיפה זו תהיה חוקית בתנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.

4)  יו"ר החברה

היו"ר ייבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות ההצבעה, לכהונה של ארבע שנים, ולא יוכל לכהן יותר משתי קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות.

מתפקידו של היו"ר למלא אחר הסמכויות והתפקידים כמפורט בסעיף 338 לתקנון הר"י ובהם לייצג את החברה בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד החברה ולהיות אחראי לפעילויות החברה למיניהן. בהיעדרו, ימלא את מקומו מזכיר החברה.

5)   וועד החברה

א)   חברי הוועד ייבחרו על-ידי האסיפה הכללית לתקופה של ארבע שנים, ולא יוכלו לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות.
חבר ועד שמילא את מכסת הקדנציות יוכל להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ללא תקופת צינון.
מתפקידו של הוועד למלא אחר הסמכויות והתפקידים כמפורט בסעיף 341 לתקנון הר"י, לייצג את החברה ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
הוועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר.
היו"ר יכנס את ישיבות הוועד ויקבע את סדר היום.

ב)   ישיבות הוועד יהיו חוקיות רק כאשר משתתפים בהן מחצית, לפחות, מחברי הוועד. ישיבות הוועד יתקיימו פעמיים בשנה, לפחות.
במקרה של שוויון קולות בהצבעת הוועד – יכריע קולו של היו"ר.
הוועד יתעד את החלטותיו, והנימוקים שבצידן, בפרוטוקולים כתובים.

ג)   הוועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על-ידי האסיפה הכללית של החברה. אסיפה כללית רשאית להחליף את הוועד לפני תום כהונתו ברוב של 60%.

ד)   ועד החברה לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתיישבת עם
תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י.

ה).  חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לחברה.
חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך החלטת ועד, המעוגנת בפרוטוקול ישיבה והמצאת קבלות וחשבוניות.

ו)   חבר ועד החברה שנעדר מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב  כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה, ותינתן לו ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני הוועד.

ז)    התפטר או הועבר חבר ועד החברה מתפקידו, או שנבצר ממנו להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי חברי הוועד המכהנים בבחירות לוועד החברה.. על אף האמור לעיל, במקרה ופחת מספר חברי הוועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים, יכנסו חברי הוועד הנותרים, בתוך 60 ימים, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הוועד.

ח)   ועד החברה מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על  עצמו הוועד היוצא של החברה, ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון הר"י, אלא אם כן פעל הוועד היוצא בניגוד לתקנון החברה או בניגוד לתקנון הר"י, וזאת בכפוף לכל דין.

6)   גזבר

גזבר החברה ייבחר על-ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות, ויהיה אחראי, בין היתר, לטיפול בדמי החבר באמצעות תיאום מנגנון גביית דמי החבר מול הר"י, קבלת עדכונים ביחס למספר החברים המשלמים וסיוע למשלוח דרישות ואזהרות לחברים שאינם משלמים. הגזבר אחראי לשימוש מושכל בכספי החברה, לניהול התנועות הכספיות של החברה ולהעברת מסמכים כגון חשבוניות והעתקי המחאות למחלקת הנהלת החשבונות בהר"י. סמכויותיו ותפקידיו מפורטים בסעיף 340 לתקנון הר"י.
הפעילות הכלכלית של החברה תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר"י. מתפקיד הגזבר להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו.
בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו היו"ר או המזכיר.

7)   מזכיר

מזכיר החברה ייבחר על-ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות.

מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועד, לבצע את ההתכתבויות של החברה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם, וכמו כן עליו להודיע לחברים על פגישות, אספות ותוכניות. סמכויותיו ותפקידיו מפורטים בסעיף 339 לתקנון הר"י.
בהיעדר המזכיר, ימלא את מקומו היו"ר או הגזבר.

8)   ועדת ביקורת

האסיפה הכללית תבחר שלושה חברים, שיהוו את ועדת הביקורת. תפקידי הוועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של החברה ואת חוקיות ההחלטות.

סמכויותיה ותפקידיה מפורטים בסעיף 342 לתקנון הר"י.

9)   ועדות משנה

האסיפה הכללית או הוועד רשאים להקים ועדות נוספות, לפי הצורך.
ועדות אלו יהיו כפופות לוועד החברה.
כל החלטה ותקנה מההחלטות ומתקנות ועדות המשנה של החברה, אשר אינן מתיישבות ו/או
סותרות ו/או מתנגדות לתקנות ולהחלטות החברה – בטלות מעיקרן.

10)  חובות נושאי משרה

נושאי משרה בחברה חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי החברה וכלפי הר"י.

11)  ניגוד עניינים

נושא משרה בחברה, שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת החברה ו/או הר"י – רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.

ככלל, הסמכות להעביר חבר ועד או חבר ועדת הביקורת שנבחר באסיפה הכללית מתפקידו מסורה לאסיפה הכללית. הסמכות להעביר את המזכיר או הגזבר מתפקידיהם ככאלה מסורה לוועד החברה בהחלטה מנומקת, שנתקבלה ברוב קולות.

על החלטת האסיפה הכללית או ועד החברה ניתן לערער בפני בית הדין של הר"י, והחלטתו תהיה סופית.

ט.   כספים

1)  תקציב החברה וגובה מסי החבר שיוטלו על חברי החברה ייקבעו על-ידי הוועד. שיעור מסי החבר ייקבע באישור הוועד המרכזי של הר"י, וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת, ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הוועד המרכזי של הר"י.

2)  חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר.

3)  יו"ר החברה, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של החברה בתקופת כהונתם. על המחאות החברה להיות חתומות על-ידי שני מורשי חתימה.

4) מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא (כגון יציאה לחו"ל) – תבוטל חתימתו בחשבון החברה בבנק, וּועד החברה ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.

5) העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה בחברה לאחר הליך בחירות, יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות, ובתוך 30 ימים, לכל המאוחר, לאחר מועד קיומן. (במקרה שהוגש ערעור על תוצאות הבחירות, תתבצע החלפת מורשי החתימה עד 30 יום ממועד קבלת ההכרעה הסופית בעניין התוצאות).

י.    אישור ושינויים בתקנון

1)  תקנון זה יאושר על-ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט.
2)  שינויים בתקנון יתקבלו ברוב של  51% של המשתתפים .
כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על-ידי הוועד, ותישלח לכל החברים עד 30 ימים לפני האסיפה הכללית.
השינויים המוצעים יובאו לדיון בפני האסיפה הכללית, ושינויים שהתקבלו ברוב הדרוש יצוינו במפורש בפרוטוקול האסיפה, ויקבלו את אישור היועץ המשפטי בהר"י, בטרם ייכנסו לתוקף.
ועד החברה ידאג להעביר להר"י תקנון מעודכן, הכולל את כל השינויים שנתקבלו ואושרו.

יא.  פירוק החברה

החלטה על-פירוק החברה תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של 75% לפחות של החברים מן המניין. במקרה של פירוק החברה, יועבר רכוש החברה לוועד המרכזי של הר"י, אשר יעבירו, לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לחברה.

יב.   פרשנות

סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר"י.

נוהל בחירות בחברה
מטרת נוהל זה לקבוע סדרי בחירות תקינים בחברה.

 • הבחירות יהיו ישירות ליו"ר ולשאר חברי הועד.
 • כ- 90 יום טרם עריכת בחירות בחברה, ימנה ועד החברה ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה בחברה.
 • ועדת הבחירות תיידע את כל חברי החברה בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לתפקיד חבר בוועד החברה, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-30 ימים לפני מועד הבחירות.
 • הבחירות יהיו חשאיות. הוועד וּועדת הבחירות יקבעו את אופן הבחירות כבחירות אישיות במסגרת האסיפה הכללית או, לחלופין, כבחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה לשם כך בהר"י.
 • ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות החברה, על-פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון החברה.
 • לא יאוחר מ-30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול את סדרי הבחירות בהתאם לאופן שנקבע. בבחירות אישיות תכלול ההזמנה לפחות את סדר היום, כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים. בבחירות אלקטרוניות תכלול ההזמנה לפחות את ציון הימים והשעות שבהם ניתן יהיה לבחור באמצעות המערכת, הפניה להסבר על השימוש במערכת ושמות המועמדים בצירוף מצעם.
 • על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לחברה לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.
 • בתקופת הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.
 • עם סגירת הקלפיות או סגירת המערכת האלקטרונית, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות, או תקבל לידיה את תוצאות ההצבעה (בהתאמה). בספירה ידנית, רשאי כל מועמד לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.
 • במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על-ידי הגרלה או על-ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.
 • חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, על-פי בחירתו, למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.
 • אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה כפי שקבוע בתקנון החברה, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על-פי דרישת 20% לפחות מהחברים בעלי זכות ההצבעה בחברה.
 • ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך עשרה ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי החברה ולהר"י.
 • התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון החברה.
 • ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של החברה. על החלטת ועדת הבחירות להינתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך שבעה ימים ממועד קבלת החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית.
 • האחריות לביצוע נוהל זה מוטלת על ועד החברה.

* כל הנאמר בתקנון זה, הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.